Przetargi nieograniczone

modyfikacja nr 2 treści SIWZ "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 05.04.2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR..272.1.2018

 

 

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.1.2018)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

     I. Załącznik nr 7 do SIWZ "Dokumentacja projektowa" branża elektryczna plan orientacyjny

Dotychczasowe brzmienie:

projektant: mgr inż. Przemysław Iwański DTT-TU/02234/02/U

sprawdził: mgr inż. Dawid Szłapka WKP/0184/PWOT/12

Brzmienie po modyfikacji:

projektant: mgr inż. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11 w specjalności elektrycznej  

sprawdził: inż. Wojciech Marciniak 331/74/Pm w spec. elektrycznej

 

    II.  Załącznik nr 7 do SIWZ ?Dokumentacja projektowa? uzupełnia się o następujący dokument:

  • Projekt budowlany branża wodociągowa.

 

  III.  Załącznik nr 8 do SIWZ ?Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych? uzupełnia się o następujący dokument:

  • Specyfikacja techniczna branża wodociągowa.

 

  IV.  Rozdział XVI ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00

Brzmienie po modyfikacji:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.04.2018 r., do godz. 10:00

   V. Rozdział XIX ust. 12.

Dotychczasowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego  - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20  Sekretariat do dn. 10.04.2018 r.
do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona  w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.

Brzmienie po modyfikacji:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 ? Sekretariat do dn. 11.04.2018 r.
do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona  w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.

  VI.  Rozdział XX ust. 1, ust. 3 oraz  ust. 4. 

Dotychczasowe brzmienie:

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
    3.Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

 POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 10.04.2018 r. godz. 10:30

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego  tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 11.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat
    3.Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 11.04.2018 r. godz. 10:30 
4.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga     

 

Modyfikacja nr 2 SIWZ w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.

Załącznik nr 7 Branża elektryczna plan orientacyjny

Załącznik nr 7 Branża wodociągowa projekt wykonawczy

Załącznik nr 7 Branża wodociągowa plan orientacyjny

Załącznik nr 7 Branża wodociągowa plan sytuacyjny

Załącznik nr 8 Branża wodociągowa specyfikacja techniczna odwodnienie

Załącznik nr 8 Branża wodociągowa specyfikacja techniczna prace pomiarowe

Załącznik nr 8 Branża wodociągowa specyfikacja techniczna prace ziemne

Załącznik nr 8 Branża wodociągowa specyfikacja techniczna prace montażowe