Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Ogłoszenie nr 500068575-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533534-N-2018
Data: 20.03.2018 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.04.2018 r., do godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-10, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: "W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska - (63) 275 11 30, fax. (63) 275 11 30; e-mail: r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl"
W ogłoszeniu powinno być: "W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska - tel./fax. (63) 277 11 49, e-mail: r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego " Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20" Sekretariat do dn.05.04.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 05.04.2018 r. przed godz. 10:30".
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 10.04.2018 r. do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 05.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 10:30 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego"  Sekretariat. 2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" Nie otwierać przed 10.04.2018 r. godz. 10:30 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

 

 

                                                                                                                                                                      Starosta

                                                                                                                                               /-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.