Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści (wraz przesunięciem terminu składania ofert) SIWZ OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 29.03.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL.POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR..272.1.2018


 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.1.2018)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" w ten sposób, żewprowadza się następujące zmiany:

 

          I. Rozdział XV  ust. 2.

 Dotychczasowe brzmienie:

"W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska - (63) 275 11 30, fax. (63) 275 11 30; e-mail: r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl"

 Brzmienie po modyfikacji:

"W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska - tel./fax. (63) 277 11 49, e-mail: r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl"

 

         II. Rozdział XVI ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.04.2018 r., do godz. 10:00

Brzmienie po modyfikacji:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00

 

          III. Rozdział XIX ust. 12.

  Dotychczasowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn.05.04.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy" oraz "Nie otwierać przed dniem 05.04.2018 r. przed godz. 10:30?.

Brzmienie po modyfikacji:

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - Sekretariat do dn. 10.04.2018 r. do godz. 10:00. Zaleca się by opakowanie/koperta oferty była opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona  w sposób podany w Rozdziale XX ust. 1 oraz 3.

 

         IV. Rozdział XX ust. 1, ust. 3 oraz  ust. 4. 

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 05.04.2018 r., do godz. 10:00
  w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
 2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

 POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 10:30

 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 ? sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 10.04.2018 r., do godz. 10:00
  w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
 2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2018

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

Nie otwierać przed 10.04.2018 r. godz. 10:30

 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

      V.  Załącznik nr 7 do SIWZ ?Dokumentacja projektowa? uzupełnia się o następujące dokumenty:

 • Projekt budowlany branża drogowa,
 • Projekt budowlany branża telekomunikacyjna,
 • Projekt budowlany branża elektryczna.

     

     VI.  Załącznik nr 8 do SIWZ ?Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych? uzupełnia się o następujące dokumenty:

 • Specyfikacja techniczna branża telekomunikacyjna,
 • Specyfikacja techniczna branża elektryczna.

 
 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Mariusz Roga

 

Modyfikacja SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.

Załącznik nr 7 - Branża drogowa projekt wykonawczy

Załącznik nr 7 - Branża drogowa przekroje normalne

Załącznik nr 7 - Branża drogowa przekroje normalne

Załącznik nr 7 - Branża drogowa przekroje poprzeczne

Załącznik nr 7 - Branża drogowa przekroje poprzeczne

Załącznik nr 7 - Branża drogowa przekroje poprzeczne

Załącznik nr 7 - Branża drogowa geometria trasy

Załącznik nr 7 - Branża drogowa plan wycinki drzew

Załącznik nr 7 - Branża drogowa plan rozbiórki

Załącznik nr 7 - Branża telekomunikacyjna projket wykonawczy

Załącznik nr 7 - Branża telekomunikacyjna plan orientacyjny

Załącznik nr 7 - Branża telekomunikacyjna plan sytuacyjny

Załącznik nr 7 - Branża elektryczna projekt wykonawczy

Załącznik nr 7 - Branża elektryczna plan orientacyjny

Załącznik nr 7 - Branża elektryczna plan sytuacyjny

Załącznik nr 7 - Branża elektryczna schemat połączeń kablowych

Załącznik nr 8 - Branża telekomunikacyjna specyfikacja techniczna

Załącznik nr 8 - Branża elektryczna specyfikacja techniczna