Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"7

 

Słupca, dnia 03 stycznia 2018 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

..........................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.9.2017

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.9.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę GEOŻAK Artur Hażak, ul. Królowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 800 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 184 000,00 zł, razem brutto 984 000,00 zł (słownie brutto: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Wykonawca oferuje 36 miesięczną gwarancję na wykonane usługi.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena brutto 60%,  gwarancja na wykonane usługi - 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe złożone oferty:

Magna Solutions Sp. z o.o., ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
cena brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

 

Liczba pkt. Razem

1.

 

 

GEOŻAK Artur Hażak

ul. Królowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin

 

 

60,00

40,00

100,00

2.

 

 

Magna Solutions Sp. z o.o.
ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań

 

 

39,02

40,00

79,02

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 16.01.2018 r.

                   

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

  

Otrzymują:

1.     Wykonawca GEOŻAK Artur Hażak, ul. Królowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin.

2.     Wykonawca Magna Solutions Sp. z o.o., ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań.

3.     Strona internetowa: www.bip.powiat-slupca.pl.

4.     Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

5.     aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.