Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

 

 Słupca, dn. 23.11.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20 

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.9.2017 na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

 

W dniu 23.11.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.9.2017 na:

 

 

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

 

Do dnia 23.11.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 786 116,00 zł (brutto) - słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 22.11.2017 r., godz. 7:45)

GEOŻAK Artur Hażak

ul. Królowej Jadwigi 3, Jarocin 63-200

 

Oferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:za kwotę 800 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 184 000,00 zł, razem brutto 984 000,00 zł słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi (min. 36 m-cy).

 

 

  • Oferta nr 2: (wpływ oferty: 23.11.2017 r., godz. 7:35 )

Magna Solutions Sp. z o.o.

ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań

 

Oferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 1 230 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 282 900,00 zł, razem brutto 1 512 900,00 zł słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi (min. 36 m-cy).

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ GKK.272.9.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.    Termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru w celu przeprowadzenia weryfikacji: 17 października 2018 r.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót budowlanych, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Ponadto, rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców (jeśli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem) o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Płatność następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z formularzem ofertowym. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół częściowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 2 lit. c) „Opisu przedmiotu zamówienia".

2.    Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

3.    Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ GKK.272.9.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.