Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.9.2017 "Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Ogłoszenie nr 500056263-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.

Powiat Słupecki: Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600401-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30195000-2: Tablice. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę tablic następującego rodzaju i w następujących ilościach szacunkowych: 1) tablice samochodowe jednorzędowe - 30 tysięcy sztuk (15 tys. kompletów), 2) tablice samochodowe mieszane (jedno+ dwurzędowe) - 800 sztuk (400 kompletów), 3) tablice samochodowe indywidualne - 120 sztuk (60 kompletów), 4) tablice samochodowe zabytkowe - 60 sztuk (30 kompletów), 5) tablice samochodowe tymczasowe - 400 sztuk (200 kompletów), 6) tablice do przyczep jednorzędowe - 2000 sztuk, 7) tablice do przyczep dwurzędowe - 800 sztuk, 8) tablice motocyklowe - 800 sztuk, 9) tablice motocyklowe tymczasowe - 20 sztuk, 10) tablice motocyklowe zabytkowe - 20 sztuk, 11) tablice motorowerowe - 1000 sztuk, 12) tablice motorowerowe tymczasowe - 20 sztuk, 13) tablice motorowerowe zabytkowe - 20 sztuk. Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi, podanymi jako orientacyjne ilości, określone na podstawie zakupów dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania ostatniej umowy na dostawy tablic rejestracyjnych. Ilości te nie są gwarantowanymi ilościami do zakupu przez zamawiającego w ramach umowy, która będzie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający będzie dokonywał zakupu po cenach jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym i to one będą dla Zamawiającego wiążące. 3. Tablice muszą być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038). 4. Do każdej tablicy jednorządowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ramkę pod tablicę umożliwiającą montaż bez konieczności przewiercania tablicy wraz z nadrukiem reklamowym według wzoru Zamawiającego. Nadruk powinien znajdować się na ramce pod miejscem na tablicę rejestracyjną . Szerokość nadruku 2 cm, długość 51 cm. Nadruk powinien być zgodny z postanowieniami załączników nr 8 i 8a do niniejszej SIWZ. Z tytułu dostawy ramki Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Koszt dostawy ramki należy uwzględnić w dostawie tablic rejestracyjnych. 5. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać zużyte tablice do utylizacji. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie obowiązki i prace wymienione we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ) oraz w jej integralnych częściach. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 9. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy: a. minimum 36-cio miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot umowy, b. rękojmi za wady na okres 24 m-cy. 10. Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 215034.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: UTAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Katarzyńska 9
Kod pocztowy: 62-006
Miejscowość: Poznań-Gruszczyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 340518.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 340518.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 340518.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca oferuje 36-cio miesięczną gwarancję.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.