Przetargi nieograniczone

modyfikacja nr 2 treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert dot. GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

 

Słupca, dn. 03.11.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20 

62-400 SŁUPCA

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

 

 

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (GKK.272.9.2017)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zmienia się treść SIWZ GKK.272.9.2017 „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"  w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

I.          Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia", Rozdział V, ust. 14.

Dotychczasowe brzmienie:

Nazewnictwo plików dokumentów oraz ich umieszczenie w katalogach ustalić z Zamawiającym w formie wpisu do Dziennika Prac, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

Brzmienie po modyfikacji:

Należy utworzyć pliki skanów poszczególnych kart materiałów zasobu. Nazewnictwo plików poszczególnych kart tworzących dokument, sposób ich umieszczenia w katalogach przeprowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183). Ewentualne niejasności i wątpliwości wyjaśnić z Zamawiającym w formie wpisu do Dziennika Prac.

Zamawiający informuje, że w związku z niniejszą modyfikacją aktualność traci odpowiedź na pytanie nr 10 udzielona w wyjaśnieniu treści SIWZ z dnia 13.10.2017 r. 

II.          SIWZ rozdział X  ust. 1 oraz ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 07.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

    Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 07.11.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

  Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 21.11.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

III.          SIWZ rozdział XIV ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2017 r., do godz. 10:00.

Brzmienie po modyfikacji:  Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

                                                                                                  

w załączeniu:

- SIWZ w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

- załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

 

 

Modyfikacja nr 2 treści SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.

SIWZ w brzmieniu po niniejszej modyfikacji w formacie pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ "Opis przedmiot zamówienia" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.