Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.9.2017 "Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Słupca, dnia 30 października 2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.9.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.9.2017

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.9.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę UTAL Sp. z o.o. Poznań - Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 276 844,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 63 674,12 zł, razem brutto 340 518,12 zł (słownie brutto: trzysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych 12/100). Wykonawca oferuje 36 miesięczną gwarancję.

 

Niniejszy Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

 

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1.    

Tablice samochodowe jednorzędowe

szt.

30 000

7,80

 

234 000,00

287 820,00

2.    

Tablice samochodowe mieszane (jedno + dwurzędowe)

szt.

800

7,80

 

6 240,00

7 675,20

3.    

Tablice samochodowe indywidualne

szt.

120

7,80

936,00

1 151,28

4.    

Tablice samochodowe zabytkowe

szt.

60

7,80

 

468,00

575,64

5.    

Tablice samochodowe tymczasowe

szt.

400

7,80

3 120,00

3 837,60

6.    

Tablice do przyczep jednorzędowe

szt.

2 000

7,80

15 600,00

19 188,00

7.    

Tablice do przyczep dwurzędowe

szt.

800

7,80

 

6 240,00

7 675,20

8.    

Tablice motocyklowe

szt.

800

6,00

4 800,00

5 904,00

9.    

Tablice motocyklowe tymczasowe

szt.

20

6,00

120,00

147,60

10.  

Tablice motocyklowe zabytkowe

szt.

20

6,00

 

120,00

147,60

11.  

Tablice motorowerowe

szt.

1 000

5,00

5 000,00

6 150,00

12.

Tablice motorowerowe tymczasowe

szt.

20

5,00

100,00

123,00

13.

Tablice motorowerowe zabytkowe

szt.

20

5,00

100,00

123,00

RAZEM                                                                           36 060

276 844,00

340 518,12

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena brutto 60%, gwarancja 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i nie przekraczała kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uzyskała maksymalną ilość punktów w kryteriach udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zestawienie Wykonawców uczestniczących w przetargu wraz z oceną ich ofert

Numer oferty

Adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium „ Cena"

Liczba punktów        w kryterium

„Gwarancji"

Łączna liczba punktów

1

 

UTAL Sp. z o.o.

Poznań - Gruszczyn,

ul. Katarzyńska 9,

62-006 Kobylnica

60,00

40,00

100,00

 

Pozostałe złożone oferty: brak

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp" „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

 

                   

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

1.     Wykonawca UTAL Sp. z o.o. Poznań - Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.

2.     Strona internetowa: www.bip.powiat-slupca.pl

3.     Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

4.     aa.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.