Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert OR.272.9.2017 "Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 19.10.2017 r.

 

 POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

 62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.9.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.9.2017 na: „Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

W dniu 19.10.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.9.2017 na:

 

„Dostawa foliowanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Do dnia 19.10.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 147 312,00 zł (brutto rocznie) - słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 19.10.2017 r., godz. 9:40)

UTAL Sp. z o.o.

Poznań - Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9,

62-006 Kobylnica

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:za kwotę 276 844,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 63 674,12 zł, razem brutto 340 518,12 zł słownie: trzysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście złotych 12/00 zł brutto.

Oferuje 36 miesięczną gwarancję.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ OR.272.9.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin realizacji zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji - 01.01.2018 r.

2.    Zakończenie realizacji - 31.12.2021 r.

 

Warunki płatności:

1.    Zapłata za dostarczony towar zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu zamówienia w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.    Płatnikiem wszystkich faktur za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie: Powiat Słupecki z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, NIP 667-17-40-164, REGON 311019013, której płatnikiem / odbiorcą będzie Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ OR.272.9.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.
 

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.