Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

Słupca, dn. 18.10.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

 

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (GKK.272.9.2017)

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy. Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań (zachowano oryginalną pisownię) wraz z odpowiedziami, jakich udzielił.

 

Pytanie 1.

Dot. Warunków technicznych, rozdział III:

Rozumie się, że karta to jeden dokument zasobu. Proszę sformułowanie zasady definiowania dokumentu jedno i wielostronicowego.

Odpowiedź:

Karta w rozumieniu Opisu przedmiotu zamówienia stanowi fizycznie 1 arkusz dokumentu, np. 1 mapa, 1 szkic polowy. Karta może zawierać dwie strony. Szacuje się, że dokumenty dwustronne stanowią ok. 50% wszystkich dokumentów.

Pytanie 2.

Proszę o określenie czy materiały zasobu użytkowego, bazowego i dokumenty EgiB są posegregowanie do numerów KERG. Czy przed przystąpieniem do nadawania numerów IEMZ należy poszczególne materiały zasobu odszukać i poukładać do KERGów.

Odpowiedź:

Materiały zasobu PZGiK nie są posegregowane do numerów KERG. Przed przystąpieniem do nadania numerów IEMZ należy poszczególne materiały zasobu odszukać i poukładać do KERGów.

 

Pytanie 3.

W jakich latach prowadzona była ewidencja materiału zasobu, w której rejestrowano identyfikator ewidencyjny materiału zasobu? Proszę również o informację jaki procent dokumentów może wymagać nadania identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu samodzielnie przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Starostwo Powiatowe w Słupcy na dzień 13 października 2017 r. nie posiada żadnych skanów dokumentów oraz zasięgów w bazie danych. Ilość podana w warunkach technicznych stanowi całość dokumentacji do zeskanowania i określenia zasięgu powierzchniowego na mapie. 100% dokumentów wymaga nadania identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu samodzielnie przez Wykonawcę.

Pytanie 4.

Proszę o określenie zasady postępowania przy pozyskiwaniu Identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu dla operatów od roku 2014 i starszych.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 15 i § 32 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nadania identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu na dokumentach pieczątką w kolorze czerwonym lub w formie naklejki?

Odpowiedź:

Materiały wpisane do ewidencji materiałów zasobu muszę być opisane zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013, poz. 1183). Zamawiający dopuszcza nadanie identyfikatora na dokumentach pieczątką w kolorze czerwonym.

Pytanie 6.

Z jaką dokładnością należy określić położenie obszaru, którego dotyczy dokument?

Odpowiedź:

Położenie obszaru, którego dotyczy dany dokument należy określić z dokładnością 10 metrów.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga


 

Wyjaśnienie treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.