Przetargi nieograniczone

zawiadomienie unieważnieniu postępowania OR.272.7.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

Słupca, dnia 22.09. 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.7.2017

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 15 września br. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu wpłynęły 4 oferty, w których zaproponowano ceny brutto: Oferta nr 1 - 888 629,13 zł brutto; oferta nr 2 - 1 059 324,27 zł brutto, oferta nr 3 - 795.000,00 zł brutto; oferta nr 4 -  690 000,00 zł brutto. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego -stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 600 000,00 zł brutto. Zarówno oferta z najniższą ceną, jak i cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia.  

                          

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Zawiadomienie o unieważnieniu w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.