Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o odrzuceniu oferty dot. OR.272.7.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

                                                                     

    Słupca, dnia 20.09.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.........................................

     (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.7.2017

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.7.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY

                                                            

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.7.2017)

 

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „Pzp", Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą: Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn".

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

 

            Oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2) „Pzp".  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 

Dnia 15.09.2017 r. o godz. 09.50 do siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta Wykonawcy IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń złożona w postepowaniu „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn".

W Rozdziale XIII ust. 1 lit. b) SIWZ OR.272.7.2017 Zamawiający zawarł następujący zapis: „Okres rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 60-cio miesięcznego okresu rękojmi bądź brak wskazania oferowanego okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy".  Na podstawie „Pzp" art. 89 ust. 1 pkt 2) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Również w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ znajdował się zapis, iż zaoferowany okres rękojmi musi być minimalnie 60-cio miesięczny.

Wykonawca IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń w formularzu ofertowym zaoferował udzielenie 36-miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane, co jest niezgodne z w/w zapisami SIWZ. W konsekwencji oferta przedmiotowego Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) „Pzp".

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.     

                       

 

               Z poważaniem

   STAROSTA

  /-/ Mariusz Roga

 

Zawiadomienie o odrzuceniu w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.