Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.8.2017 dot. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Słupca, 19 września 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

Ul. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2017

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.8.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.8.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 78 807,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 18 125,61 zł, razem brutto 96 932,61 zł (słownie brutto: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 61/100).
Wykonawca oferuje 60 miesięczną gwarancję na komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor oraz 36 miesięczną gwarancję na drukarkę i ups ( zasilacz awaryjny).

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena brutto 60%, gwarancja na komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor 30%, gwarancja na drukarkę oraz ups 10%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 98,32 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe złożone oferty:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELCOM Sławomir Laskowski, ul. Poznańska 3A,

62-400 Słupca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
cena brutto

Liczba pkt.
w kryterium
gwarancja
na komputer przenośny, komputer stacjonarny
i monitor

Liczba pkt.
w kryterium gwarancja
na drukarkę oraz ups

Liczba pkt. Razem

1.

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ul. Migdałowa 60,
61-612 Poznań

 

58,32

30,00

10,00

98,32

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELCOM
Sławomir Laskowski

ul. Poznańska 3A,
62-400 Słupca

60,00

18,00

6,67

84,67

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 26.09.2017 r.

                   

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wykonawca KOMBIT PLUS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.

2.     Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELCOM Sławomir Laskowski, ul. Poznańska 3A, 62-400 Słupca

3.     Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl

4.      Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

5.     aa.

 

 

Informacja o wyborze w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.