Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ dot. OR.272.7.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

Słupca, dn. 12.09.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.7.2017

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.7.2017)

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

 

W Kosztorysie Ofertowym na stronie 1, w punkcie 03.00.00 Odwodnienie Korpusu Drogowego, w punkcie 12. podano: „Wykonanie przykanalików z rur PEHD SN8 litych fi 200 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie". W punkcie 17. podano: Wykonanie rury pod zjazdem z PEHD fi 400 SN 8 kN/m2 wraz z wykopem, montażem i zasypaniem oraz odtworzeniem rozebranej nawierzchni zjazdu".

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w dziale: Wykonanie Przepustów pod Koroną Drogi, na stronie 3, w punkcie 1. wstęp, w podpunkcie 1.2. Zakres robót objętych SST podano: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem rur
pod zjazdami i mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robót związanych z: - wykonaniem rur pod zjazdami z PEHD fi 400 SN 8 kN/m2".

W SST w punkcie 2. Materiały, w podpunkcie 2.1. Materiały podano: „Materiały potrzebne do wykonania przepustu oraz wlot i wylot przepustu: -  rura PEHD fi 400 SN 8 kN/m2".

W SST na stronie 4, w podpunkcie 2.2.1. rury kanalizacyjne PEHD oraz studnie z PEHD podano: „Rury kanalizacyjne to rury strukturalne wykonane z jednolitego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości o średnicach DN 200, DN 300, DN 600 zgodnie z PN-EN ISO 9969 SN 8kN/m2 (odpowiednik min. 30,4 kN/m2 wg DIN 16961). Rury PEHD musza posiadać wysoką odporność chemiczną zgodną z ISO TR 10 358. Rury stosowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej. Rury muszą być wykonane z polietylenu PEHD, dwuścienne o ściance zewnętrznej karbowanej (falistej), co zapewnia wysoką sztywność obwodową SN8 (określoną wg PN-EN ISO 9969) i wewnętrznej, gładkiej powierzchni, co gwarantuje osiągniecie doskonałych parametrów hydraulicznych. Struktura zewnętrzna rury ma kolor czarny, PEHD musi zapewniać całkowity brak korozji i elastyczność. Na powierzchni zewnętrznej rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Projektowane rury muszą posiadać niski i niezmienny w czasie współczynnik chropowatości bezwzględnej „k" i posiadać wysoką odporność na ścieranie potwierdzoną badaniami".                                   

Do wykonania przepustów oraz przykanalików mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i poletylen należą do jednej grupy surowców - poliolefin.

-    Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH".

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.2 o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów i przykanalików rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

 

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do budowy przepustów pod zjazdami rury karbowane PP, jednakże należy zastosować rury o sztywności obwodowej 8kN/m2 (SN8).

 

 

 

w/z STAROSTY
/-/ Szymon Grzywiński
Wicestarosta

       

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. OR.272.7.2017 w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.