Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Ogłoszenie nr 500014842-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.

Powiat Słupecki: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549055-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500004923-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy położonego przy ul. Traugutta 7, działka nr 335/6" Ważność dokumentów w trakcie realizacji kontraktu i doboru materiałów: 1. Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami, 2. Projekty Wykonawcze, 3. Projekty Budowlane, 4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający przewiduje następujący harmonogram rozliczeń: Lp. Nazwa etapu Płatność [% wartości umownej] 1 Stan surowy zamknięty 20% 2 Wykonanie wszystkich robót branżowych (bez malowania i zabudowy bloku operacyjnego) 30% 3 Uruchomienie wszystkich systemów oraz zabudowa bloku operacyjnego, dostawa kompletnego wyposażenia 40% 4 Otrzymanie prawomocnej decyzji na użytkowanie 10% 2. Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 3 - przedmiary robót; - załącznik nr 4 - STWiOR; - załącznik nr 5 - wymagania szczegółowe dla elementów bloku operacyjnego i technologii medycznej - załącznik nr 6 - wymagania szczegółowe instalacje teletechniczne - załącznik nr 7 - wymagania szczegółowe system integracji - załącznik nr 8 - wymagania szczegółowe UPS - załącznik nr 10 - projekt umowy wraz z warunkami szczególnymi - załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa
3. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest jednym
z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.
4. Materiały budowlane użyte w niniejszym zamówieniu muszą odpowiadać polskim normom budowlanym (gatunek I). Prace należy wykonywać zgodnie z technologią właściwą dla każdego rodzaju robót. 5. Podstawienie kontenerów na odpady oraz składowanie materiałów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 6. Obiekt w którym prowadzone będą prace jest obiektem czynnym. Każdorazową konieczność wyłączenia pomieszczenia z użytkowania na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, montażowych należy uzgodnić z użytkownikiem pomieszczenia za pośrednictwem przedstawiciela INŻYNIER KONTRAKTU - FIRMA KAROX SP. Z O.O. 7. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, z tego względu Wykonawca zobowiązany jest
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia. 8. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy/remontu celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.
W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu
na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia
lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych
oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Materiały równoważne muszą zostać zatwierdzone przez inżyniera kontraktu. Brak takiej akceptacji wyklucza możliwość zastosowania. 10. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się
z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: a) roboty w zakresie instalacji elektrycznych b) roboty w zakresie instalacji sanitarnych c) roboty budowlane i wykończeniowe czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych. (Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika
za wynagrodzeniem.) 12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami
i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp - tzn. udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług, co roboty/usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wynagrodzenie za ewentualne roboty/usługi uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym dotyczącym tegoż zamówienia podstawowego; zakres robót/usług uzupełniających stanowić będzie ok. 10% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego. 16. Do realizacji zamówienia należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ust.
1 ustawy Prawo budowlane). Za takowe uważa się wyroby, dla których zgodnie
z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano:

  • certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych, • deklarację zgodności
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość ich zastosowania w obiektach służby zdrowia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m. in. wykonanie instalacji gazów medycznych. Przyjęte wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej regulacje prawne, w szczególności te zawarte w dyrektywie nr 93/42/EEC, ustawie o wyrobach medycznych oraz przepisach powiązanych, wskazują jasno, że Instalacja Gazów Medycznych jako całość jest wyrobem medycznym. Musi więc odpowiadać odpowiednim rygorom i po wykonaniu uzyskać stosowny znak CE. Zgodnie
z obowiązującym prawem system instalacji gazów medycznych musi być dostarczony, zamontowany i uruchomiony przez Wykonawcę (lub jednego z jego Podwykonawców), który jest wytwórcą wyrobu medycznego, posiadającego wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO PN-EN 13485. Zamawiający na etapie odbioru będzie wymagał dostarczenia niezbędnych dokumentów zgodnie z dyrektywą nr 93/42/EEC oraz ISO PN-EN 13485. 17. Wykaz uzupełnień do zmian funkcji pomieszczeń : - opracowanie dokumentacji technologii medycznej w związku ze zmianą funkcji pomieszczeń - analiza i opracowanie nowych wytycznych oświetlenia - zmiana funkcjonalności centralnej sterylizatorni z pomieszczeniami przyległymi i drogami - wielkości i funkcjonalności pomieszczeń w piwnicach budynku - zmiana na parterze budynku pomieszczeń pod kątem funkcjonalności - inne niezbędne opracowania, które będą wynikać ze zmian funkcjonalnych Wszystkie zmiany funkcjonalne, będą uzgadnianie przez Wykonawcę
na etapie wykonawstwa z Inżynierem Kontraktu, który to te zmiany będzie uzgadniał bezpośrednio z Zamawiającym. Wszystkie koszty zmian i opracowań, należy przewidzieć na etapie składania ofert i wliczyć je do kwoty składanej oferty. Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (prace) dotyczące: robót ogólno-budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych
i elektrycznych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego szpitala, w tym apteki i centralnej sterylizatorni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45215140-0, 45300000-0, 45400000-1, 71000000-8, 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20697573.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o. - lider konsorcjum, ANCHOR PBW Sp. z o.o., Infracon Sp. z o.o. Sp. k. - członkowie konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22990051.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22990051.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28792587.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 25%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

                                                                                                                                                           STAROSTA

                                                                                                                                                      /-/ Mariusz Roga

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie PDF dostępne jest w tym miejscu.