Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. GKK."Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Słupca, dnia 18.08.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

60-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr post.: GKK.272.7.2017                               

                                       

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.7.2017 na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego, założenie bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formacie pdf dostepne jest w tym miejscu.