Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dn. 25.07.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

                                                                      

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań, które do niego wpłynęły wraz z odpowiedziami jakich udzielił.  

 

Dotyczy SIWZ Rozdział IV. Punkt A podp. 2.   3)   a) część  A1)

  1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją,
    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych
    w obiektach szpitalnych, w tym 1 (jedna) robota o wartości nie mniejszej niż 12 mln zł brutto, a 2 (druga) robota o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto, prowadzonych w trybie „zaprojektuj, wybuduj" wraz z dostawą i montażem urządzeń medycznych i wyposażenia?

 

Odp.: Zamawiający uzna taki warunek za spełniony, jeżeli pozostałe warunki opisane w SIWZ, opisane w rozdziale IV, punkt A, ppkt.3 zostaną również spełnione.

 

  1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją,
    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych
    w obiektach szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 12 mln zł brutto każda robota wraz z dostawą i montażem urządzeń medycznych i wyposażenia, w tym 1 (jedna) robota prowadzona w trybie „zaprojektuj, wybuduj"?

 

Odp.: Zamawiający nie uzna takiego warunku za spełniony.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie SIWZ w formacie pdf dostepne jest w tym miejscu.