Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.6.2017 wraz załącznikami do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Słupca, dn. 25.07.2017 r.

 

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

                                                                           

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

1.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, a ogłoszeniem: zgodnie z punktem VII SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 560.000,00 zł, natomiast z Sekcji IV pkt. IV.1.2. wynika, iż Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2.    Prosimy o udostępnienie oferentom edytowalnej wersji załączników do SIWZ.

3.    Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, w formacie prd lub ath.

 

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Ad. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 560.000,00 zł zgodnie z zapisami  SIWZ. Zamawiający poprzez publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 24.07.2017 r. dokonał sprostowania rozbieżności.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2017 r. udostępnia na stronie internetowej załączniki nr 1-2a, 5-10, 12-16 do SIWZ w wersji edytowalnej.  

Ad. 3. Zamawiający informuje, że w dniu 25.07.2017 r. udostępnia na stronie internetowej przedmiary  

 (w zakresie w jakim dysponuje) w wersji edytowalnej.

 

 

STAROSTA
/-/ Mariusz Roga