Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Ogłoszenie nr 500004923-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549055-N-2017
Data: 13/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM a) Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 560 000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). b) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 31.07.2017 r., do godz. 0900. c) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy OR.272.6.2017" - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). d) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. e) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. f) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. g) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. h) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. i) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.