Przetargi nieograniczone

Informacje z otwarcia ofert OR.272.5.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 13.07.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2017 na:

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P -
budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

Do dnia 13.07.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 600 000,00 zł (brutto) - słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: (wpływ oferty: 13.07.2017 r., godz. 9.55)

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 784 818,31 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 180 508,21 PLN, razem brutto 965 326,52 PLN słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 52/00 PLN brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) /min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ OR.272.5.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

Termin wykonania zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

2.    Zakończenie realizacji:

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 3 m-cy od dnia przekazania placu budowy,

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót budowlanych, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Ponadto, rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców (jeśli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem) o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

 

 

 

w/z STAROSTY

/-/ Szymon Grzywiński

Wicestarosta

 

 

 

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ OR.272.5.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

 

Informacje z sesji otwarcia ofert w formie pdf dostępne są w tym miejscu