Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. SR.272.1.2017 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

 

Słupca, dn. 30 czerwca 2017 roku

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

......................................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: SR.272.1.2017

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SR.272.1.2017 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie Części 1

(Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego)

ORAZ

w zakresie Części 2

(Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie)

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym SR.272.1.2017 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku", jako najkorzystniejszą w zakresie:

  • części 1 przedmiotu zamówienia (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych, lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego), jako najkorzystniejszą wybrano ofertęzłożoną przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztofa Łozińskiego i Piotra Malinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z siedzibą wŁodzi, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź, oferujących:

a)    realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę jednostkową: 0,47 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 0,04 PLN; razem brutto: 0,51 PLN (słownie: zero złotych pięćdziesiąt jeden groszy brutto);

b)   wykorzystanie do realizacji zamówienia środków transportu o europejskim standardzie emisji spalin EURO 5 i EURO 6 (grupa III).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (88,51 pkt.).

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ich oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 88,51 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

1)     PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.; Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

2)     Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

 

  • części 2 przedmiotu zamówienia (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego), jako najkorzystniejszą wybrano ofertęzłożoną przezWykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek z siedzibą wBielsko-Białej, ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, oferującego:

a)    realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę jednostkową: 0,27 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 0,02 PLN; razem brutto: 0,29 PLN (słownie: złotych zero dwadzieścia dziewięć groszy brutto);

b)   wykorzystanie do realizacji zamówienia środków transportu o europejskim standardzie emisji spalin EURO 5 i EURO 6 (grupa III).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (97,78 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 97,78 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

1)     PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.; Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

2)     Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

3)     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski będący wspólnikami spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski; ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

 

Liczba pkt.
w kryterium

klasa emisji spalin EURO

 

Razem uzyskane pkt.

1.

PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.
Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

60,00

10,00

70,00

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

45,60

40,00

85,60

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski będący wspólnikami spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński,
Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź

48,51

40,00

88,51

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

 

Liczba pkt.
w kryterium

klasa emisji spalin EURO

 

Razem uzyskane pkt.

1.

PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.
Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

60,00

10,00

70,00

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

43,33

40,00

83,33

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek
ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała

57,78

40,00

97,78

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski będący wspólnikami spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński,
Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź

52,00

40,00

92,00

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zawarcie umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 06.07.2017 r.

                                                   

                                                                                                                                      w/z STAROSTY

/-/ Szymon Grzywiński
Wicestarosta

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.    Wykonawcy wg rozdzielnika:

a)    PHUP „EURO-GAZ" Sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

b)   Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

c)    Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,

d)   RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.

2.    aa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. SR.272.1.2017 w formie pdf znajduje się w tym miejscu.