Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.4.2017"Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacj

 

 

Słupca, 14 czerwca 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.4.2017

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.4.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.4.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: GEOPROFIL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 93 480,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości ...% tzn. /Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT - art. 113 ustawy o VAT/ PLN; razem brutto: 93 480,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych zero groszy) oraz udzielającego 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.


UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe złożone oferty:

1)   Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS"- Jacek Klimczak; ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło,

2)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca,

3)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS" Jacek Klimczak
ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło

38,24

40,00

78,24

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz
będący wspólnikami spółki cywilnej:
BIURO GEODEZJI s.c.
ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca

57,36

40,00

97,36

3.

GEOPROFIL Sp. z o. o.
ul.  Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

60,00

40,00

100,00

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka
będący wspólnikami spółki cywilnej:
GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

38,32

40,00

78,32

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 20.06.2017 r.

 

 

STAROSTA

 

/-/ Mariusz Roga

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.  

 

Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)    Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS"- Jacek Klimczak; ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło,

b)     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. Poznańska 15A,
62-400 Słupca,

c)    GEOPROFIL Sp. z o. o.; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,

d)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

2.     aa