Przetargi nieograniczone

Informacja z otwarcia ofert dot. SR.272.1.2017 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

 

Słupca, dn. 8 czerwca 2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: SR.272.1.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym SR.272.1.2017 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 07.06.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SR.272.1.2017 na:

 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

 

Do dnia 07.06.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

a)                                          w zakresie  części 1 (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) wynosi 99 000,00 zł (brutto) - słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy,

b)                                         w zakresie części 2 (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie) wynosi 207 000,00 zł (brutto) - słownie: dwieście siedem tysięcy złotych zero groszy.

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty w 05.06.2017 r.):

PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.

Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

W zakresie Części 1 (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Demontaż
wraz z transportem
i unieszkodliwieniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,38

0,03

0,41

kg

180 000*

68 400,00

5 472,00

73 872,00

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

X

EURO 4

Grupa III

EURO 5

 

EURO 6

 

W zakresie Części 2 (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Transport
wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,26

0,02

0,28

kg

517 500*

134 550,00

10 764,00

145 314,00

   

  b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

X

EURO 4

Grupa III

EURO 5

 

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty w 05.06.2017 r. ; godz. 12:00):

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

W zakresie Części 1 (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Demontaż
wraz z transportem
i unieszkodliwieniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,50

0,04

0,54

kg

180 000*

90 000,00

7 200,00

97 200,00

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

 

EURO 4

Grupa III

EURO 5

X

EURO 6

 

W zakresie Części 2 (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Transport
wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,36

0,03

0,39

kg

517 500*

186 300,00

14 904,00

201 204,00

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

 

EURO 4

Grupa III

EURO 5

X

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty w 06.06.2017 r.):

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T - tel" Tomasz Wieczorek
ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała

W zakresie Części 2 (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Transport
wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,27

0,02

0,29

kg

517 500*

138 958,33

11 116,67

150 075,00

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

 

EURO 4

Grupa III

EURO 5

X

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty w 06.06.2017 r. ; godz. 13:40):

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski będący wspólnikami spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź

W zakresie Części 1 (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Demontaż
wraz z transportem
i unieszkodliwieniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,47

0,04

0,51

kg

180 000*

84 600,00

7 200,00

 

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

 

EURO 4

Grupa III

EURO 5

X

EURO 6

 

W zakresie Części 2 (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)      za następującą kwotę:

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena netto (PLN)

Wartość podatku VAT (8%)

Cena brutto (PLN)

1.

Transport
wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest

kg

1

0,30

0,02

0,32

kg

517 500*

155 250,00

10 350,00

 

 

b)     do realizacji zamówienia wykorzystamy środki transportu o europejskim standardzie emisji spalin:

 

Klasa emisji spalin

Oferujemy:
(należy wpisać „X" przy odpowiedniej grupie)

Grupa I

EURO 1

 

EURO 2

Grupa II

EURO 3

 

EURO 4

Grupa III

EURO 5

X

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ SR.272.1.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

Termin wykonania zamówienia:

część 1 i część 2 przedmiotu zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.    Zakończenie realizacji - do 27 października 2017 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z tym, że termin 27.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu.

Warunki płatności: jednorazowo, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z innymi dokumentami określonymi w § 7 ust. 3 lit. b-f umowy.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ SR.272.1.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

 Informacja z otwarcia ofert SR.272.1.2017 w formie pdf.