Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK,.272.6.2017 "Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z programowaniem narzędziowym oraz zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego

  

 

Słupca, dn. 30 maja 2017 roku

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20 

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.6.2017

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.6.2017 na: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z programowaniem narzędziowym oraz zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem"

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie Części 1
(Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym)

ORAZ

w zakresie Części 2

(Zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem)

 

   

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.6.2017 „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym oraz zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego wraz z montażem", jako najkorzystniejszą w zakresie:

 • części 1 przedmiotu zamówienia (Zakup i dostawa sprzętu informatycznego
  wraz zoprogramowaniem narzędziowym
  ), jako najkorzystniejszą wybrano ofertęzłożoną przezWykonawcę IT - PARTNER Mirosław Wiszniowski; Lusowo, ul.Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za105000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23%
  tzn. 24150,00 PLN; razem brutto: 129150,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy brutto) orazudzielającego
  60 miesięcznej gwarancji na macierz i serwer.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą (maksymalną) ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

brak

 

 

 • części 2 przedmiotu zamówienia (Zakup i dostawa systemu przeciwpożarowego
  wraz zmontażem
  ), jako najkorzystniejszą wybrano ofertęzłożoną przezWykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowe „POŻ-PLISZKA" Sp. z o. o.; ul. Miałki Szlak 52,
  80-717 Gdańsk
  ; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za24878,05 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 5721,95 PLN; razem brutto: 30600,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy brutto) orazudzielającego 60 miesięcznej gwarancji na system przeciwpożarowy.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą (maksymalną) ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

brak

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

 

Liczba pkt.
w kryterium

GWARANCJA na macierz i serwer

 

Razem uzyskane pkt.

1.

IT - PARTNER Mirosław Wiszniowski
Lusowo, ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne

60,00

40,00

100,00

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

 

Liczba pkt.
w kryterium

GWARANCJA na system przeciwpożarowy

 

Razem uzyskane pkt.

1.

Przedsiębiorstwo Usługowe
„POŻ-PLISZKA" Sp. z o. o.
ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk

60,00

40,00

100,00

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp" Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp" „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

                                                                                       

STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

 

  Otrzymują:

1.    Wykonawcy wg rozdzielnika:

a)    IT - PARTNER Mirosław Wiszniowski, Lusowo, ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne,

b)   Przedsiębiorstwo Usługowe „POŻ-PLISZKA" Sp. z o. o., ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk.

2.    a/a - OR.

Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.