Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. SR.272.1.2017 Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POWIAT SŁUPECKI

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: 63 275-86-00, Telefaks: 63 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SR.272.1.2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,
a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

3.    Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

4.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

5.    Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

6.    Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie
dla nich wiążąca.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku. 

2.      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Można złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.

5.      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.      Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8.      Zamawiający przewiduje wniesienie wadium odnośnie do każdej części zamówienia.

9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom.

11.  Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą wynikającą z art. 24aa ustawy.

12.  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest w szczególności materiały izolacyjne zawierające azbest, materiały budowlane zawierające azbest oraz inne odpady zawierające azbest powstałe m.in. przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych, elementów budowlanych, ścianek działowych (np. w piwnicach) lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby, na które przyznano wnioskodawcom dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz wszystkich gmin Powiatu Słupeckiego. Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są rozdrobnione.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu; 90512000-9 - Usługi transportu odpadów; 45262660-5 - Usuwanie azbestu.

2.      Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując
z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

3.      Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:

Części 1 zamówienia:

Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego.

W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z:

Ø  demontażem szacunkowej ilości 180 000 kg wyrobów zawierających azbest wraz
z transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie
na ich unieszkodliwianie (transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania
musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko).

Części 2 zamówienia:

Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie.

W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z:

Ø  odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg zdeponowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy (transport odebranych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów
do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko).

4.      Zamawiający w przedmiocie zamówienia również wymaga od Wykonawcy:

w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia - określenia o jakim europejskim standardzie emisji spalin (klasie spalin) wykorzysta środki transportu do realizacji zamówienia.

5.      Ponadto, Wykonawca w ramach ceny ofertowej w zakresie części 1 i części 2 zamówienia
winien m.in. zapewnić również:

1)  organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców określającą ilość materiału do unieszkodliwienia,

2)  organizację i zabezpieczenie placu robót,

3)  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.

6.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

7.      Przedmiot zamówienia realizowany będzie według wniosków wpływających
od osób zainteresowanych, do wysokości określonej sumą dotacji przeznaczonej
dla obszaru danej gminy.

8.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu umowy do wykonania prac związanych tylko z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest lub tylko z odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie bez wykonania demontażu.

9.      W przypadku braku wniosków na realizację na którąkolwiek część przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy dot. tej części zamówienia, na którą nie wpłynęły wnioski. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

10.  Zamawiający podkreśla, iż określone ilości przedmiotu zamówienia w danych częściach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. W związku z tym Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w szacowanych ilościach przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje również odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy w ilościach szacunkowych.

11.  Obszar realizacji zamówienia - nieruchomości leżące na terenie 8 gmin Powiatu Słupeckiego.

12.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

13.  Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ.

14.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (wraz z podaniem nazwy firmy), której wykonanie powierzy podwykonawcom.

15.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu tzn. w zakresie
części 1:
usług demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko oraz w zakresie części 2: usług zapakowania, transportu i przekazania na składowisko były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

16.  W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) ustala się, co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
nr 7
do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)    Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b)   w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) zrealizował przedmiot umowy
za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)    brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część 1 i część 2 przedmiotu zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.    Zakończenie realizacji - do 27 października 2017 roku lub do wykorzystania kwoty,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z tym, że termin 27.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest - wydane na podstawie art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) lub na podstawie art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności / działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce w drodze odpowiedniej procedury.

 

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

c)    zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli Wykonawca:

c.1.) wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 49 500,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła łącznie prac związanych z demontażem nie mniejszej niż 90 000 kg wraz z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła transportu nie mniej niż 250 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub

co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 137 500,00 złotych brutto obejmującym łącznie prace polegające na demontażu wraz z transportem
nie mniej niż 250 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

/w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

c.2.) posiada niezbędne środki techniczne do realizacji zamówienia, określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)
oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

c.3.) dysponuje wagą przewoźną o udźwigu powyżej 1 Mg wraz z aktualnym dokumentem legalizacji. Zamawiający pod pojęciem dokumentu legalizacji rozumie deklaracje zgodności producenta, której ważność wynosi 3 lata licząc
od 1 stycznia roku następnego po wyprodukowaniu wagi lub świadectwo legalizacji ponownej, którego ważność wynosi 25 miesięcy,

c.4.) dysponuje minimum 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

 

2.    Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

IV.A. Wykluczenie Wykonawcy

1.      Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „ustawy".

2.      Zamawiający przewiduje również wykluczenie w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 „ustawy".

3.      Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 „ustawy".

4.      Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 „ustawy", jak również art. 24 ust. 5 pkt 1 „ustawy", może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się , jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.      Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. powyżej tj. z art. 24. ust. 8 „ustawy".

6.      Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1.    W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale IV SIWZ, a także w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia  Wykonawca winien wraz z ofertą przedłożyć:

1)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

2)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ).

2.    W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4
do  niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ:

1)   aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ ze względu na siedzibę firmy / miejsce zamieszkania Wykonawcy, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [również uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności / działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce w drodze odpowiedniej procedury].

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ:

Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ:

2)   wykaz usług (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

a)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz,

b)      wykaz usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

3)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;

 

a)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust.
3 pkt 3) niniejszego rozdziału  składa dokument  lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

c)      dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3) lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)     w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.    Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

1)      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2)      Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, 

3)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) „ustawy",

4)      w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane,

5)      Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

6)      jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)        zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b)        zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału

7)      w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)   sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)   czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8)      Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

8.1.   ) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy.

a)    jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust.
5 pkt 8) ppkt 8.1.) niniejszego rozdziału  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)   jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 8)  ppkt 8.1.) lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

c)    dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 8) ppkt 8.1.) lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)   w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.    Informacje dotyczące formy dokumentów:

1)      oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 2, ust. 3 pkt. 2), ust. 5 pkt. 2),  niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4
oraz art. 90 ust. 1 „ustawy", a także dla zmiany lub wycofania oferty,

2)      dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3)      za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

4)      poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

5)      ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,

6)      gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii;

7)      dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.    Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:

1)      w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

2)      w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w  ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne,

3)      Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców
lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

8.    Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub  do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.    Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.   Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców.

11.    Wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ  
wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1
do SIWZ) [złożony w formie oryginału];

2)   pełnomocnictwo do reprezentowania [złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie] Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)      ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)      ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

3)   dokument wniesienia wadium:

a)    w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);

b)   w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW

1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną
lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania.

2.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1)   kwestie merytoryczne: Małgorzata Modrzejewska - tel. (63) 275 86 30,
fax. (63) 275 86 69, e-mail: malgorzata.modrzejewska@powiat-slupca.pl;

2)   kwestie formalne: Piotr Mańkowski - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69: e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl; Kamila Wapniarska - tel. (63) 275 86 24, fax.
(63) 275 86 69,e-mail: kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl

3.    Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednakże
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem,
że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania,
 a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - zamieszczona również na tej stronie.

Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

 

VII. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1.    W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi
się na nią dokumentami.

Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej - zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.

2.    Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie
po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 1
do niniejszej SIWZ.

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy.

3.    Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4.    Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.    W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.

6.    Zawartość oferty:

1)   wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ);

2)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

3)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ)

4)   pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)    ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)   ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

5)   Wykonawca winien do oferty przedłożyć dokument wniesienia wadium:

a)    w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);

b)   w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

7.    Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana
i zaparafowana.

8.    Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

9.    Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.

10.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca; do dnia 07.06.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr SR.272.1.2017

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

Nie otwierać przed 07.06.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.06.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

3.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

2.    Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA.

3.    Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.

4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

1.    Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2.    Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - cena brutto.

3.    Zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 Wykonawca jest zobowiązany:

W zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

a)      wycenić niżej wskazane usługi:

1)        demontaż 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem
i unieszkodliwieniem,

2)        demontaż szacunkowej ilości 180 000 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem.

b)      postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu.

W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

a)        wycenić niżej wskazane usługi:

1)        transport i unieszkodliwienie 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest,

2)        transport i unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest.

b)      postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu.

4.    Do cen netto w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie części 1 i części 2 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

5.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

7.      Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.

8.      W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.

9.      Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

               

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1.    W zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A / Cena brutto [C] - 60%

B / Klasa emisji spalin EURO [E] - 40%

W zakresie ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

a.    W kryterium cena brutto [C] oferta może maksymalnie otrzymać 60,00 pkt.

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60%

gdzie:

C =  liczba punktów w kryterium cena brutto,

C1 =  najniższa zaoferowana cena,

C2 = cena oferty badanej.

b.    W kryterium klasa emisji spalin EURO [E] oferta może maksymalnie otrzymać 40,00 pkt.

 

Należy określić w jakiej grupie emisji spalin EURO mieszczą się środki transportu, które Wykonawca będzie wykorzystywał na etapie realizacji zamówienia. W tym kryterium punktacja zostanie przyznana wg wartości z poniższej tabeli:

 

Klasa emisji spalin

ILOŚĆ PUNKTÓW

Grupa I

EURO 1

0

EURO 2

Grupa II

EURO 3

10

EURO 4

Grupa III

EURO 5

40

EURO 6

 

UWAGA!!!:

1)        w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy I - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 0 pkt;

2)        w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy II - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 10 pkt;

3)        w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy III - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 40 pkt;

4)        w przypadku zakwalifikowania pojazdów do różnych grup, tzn.:

a)    I i II - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 5,00 pkt;

b)   II i III - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 25,00 pkt;

c)    I i III - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 20,00 pkt;

d)   I, II i III, oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium E = 16,00 pkt;

5)        w przypadku niewskazania do jakiej klasy emisji spalin należą środki transportu, które będą wykorzystane na etapie realizacji zamówienia - oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium E = 0,00 pkt.

 

2.    Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich przedmiotowych kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = C + E

gdzie:

Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,

E = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium klasa emisji spalin EURO.

3.    W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Zamawiający poprawia w ofercie:

a)      oczywiste omyłki pisarskie;

b)      oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.    Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

7.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ
oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w ust. 1 kryteria.          

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

a)      w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych zero groszy);

b)      w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

2.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.    Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: SR.272.1.2017".

4.    Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 07.06.2017 r., do godz. 10:00.

5.    Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.    Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu
w związku z art. 46 ust. 1 ustawy.

     Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający
jej dekompletację.

     Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

     Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7.    Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy.

9.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.    Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.    Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia urnowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.    W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

3.    Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.

4.    /uchylony/.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6.    W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

XVII. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

1.    Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach:

1)   zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej
(m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie
lub wysokie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy; pożar, zamieszki, ataki terrorystyczne, strajki, przerwy
w dostawie energii elektrycznej); wstrzymania czasowego prac przez Zamawiającego
lub wstrzymania prac wskutek decyzji administracyjnej; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

2)   zmiany umowy mogą nastąpić także w wyniku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

3)   wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,

4)   w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

2.    Sprawy związane ze zmianą umowy reguluje art. 144 „ustawy".

 

XVIII. PODWYKONAWSTWO

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom pod warunkiem,
że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.    Wykonawca zwraca się z wnioskiem na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.    Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin
na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy
niż 3 dni.

4.    Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.    Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.    Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.    Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.    W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą.

9.    Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10.    Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POST
ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1)   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)    określenia warunków udziału w postępowaniu,

b)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)    odrzucenia oferty odwołującego.

d)   opis przedmiotu zamówienia,

e)    wyboru oferty najkorzystniejszej.

2)      Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3)      Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 „ustawy" zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4)      Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5)      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.

6)      Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7)      Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte
są w art. 179 -198 g ustawy.

 

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1)   wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1,

2)   oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2,

3)   oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3,

4)   informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4,

5)   wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 5,

6)   wzór umowy - Załącznik nr 6,

7)   oświadczenie w sprawie zatrudnienia - Załącznik nr 7.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

SIWZ w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.

Załączniki do SIWZ SR.272.1.2017 (1-6)