Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.6.2017 "Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym oraz zakup systemu przeciwpożarowego wraz z montażem"

Słupca, 10.05.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.6.2017

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.6.2017 na: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym oraz zakup systemu przeciwpożarowego wraz z montażem"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 09.05.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.6.2017 na:

 

„Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym
oraz zakup systemu przeciwpożarowego wraz z montażem"

 

Do dnia 09.05.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

a)      w zakresie  części 1 wynosi 135 300,00 zł (brutto) - słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych zero groszy,

b)      w zakresie części 2 wynosi 24 600,00 zł (brutto) - słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych zero groszy.          

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty w 08.05.2017 r.):

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o. o.

ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk

 

W zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia (Zakup systemu przeciwpożarowego
wraz z montażem
) oferuje
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 24 878,05 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 5 721,95 PLN, razem brutto 30 600,00 PLN słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych 00/00 PLN brutto.

Oferuje 60 miesięczną gwarancję na system przeciwpożarowy /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi z wady: 24 m-ce.

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty w 08.05.2017 r.):

IT - PARTNER Mirosław Wiszniowski

Lusowo, ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne

W zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia (Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem narzędziowym) oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 105 000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 24 150,00 PLN, razem brutto 129 150,00 PLN słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy stopięćdziesiąt złotych 00/00 PLN brutto.

Oferuje 60 miesięczną gwarancję na system przeciwpożarowy /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi z wady: 24 m-ce.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 10 (do Części 1 i Części 2) do GKK.272.6.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

Termin wykonania zamówienia:

a)    Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym
niż 6 tygodni dni od dnia zawarcia umowy.

b)   Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy.

Warunki płatności: jednorazowo, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 8 do SIWZ GKK.272.6.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.