Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.5.2017 "Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów oraz zakup i wdrożeni

 

 

Słupca, 10 maja 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA
..........................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.5.2017

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.5.2017 na: „Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów
oraz zakup i wdrożenie oprogramowania e-usług"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 09.05.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.5.2017 na:

 

„Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów
oraz zakup i wdrożenie oprogramowania e-usług"

 

Do dnia 09.05.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęło 2 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 242.310,00 zł (brutto) - słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych trzysta dziesięć złotych zero groszy.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 09.05.2017 r., godz. 9.30)

SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-101 Poznań

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 196.560,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 45.208,80 PLN, razem brutto 241.768,80 PLN, słownie brutto: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy.

Udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do GKK.272.5.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

a)      konwersja baz danych - 31 maja 2017 r. (podpisanie częściowego protokołu odbioru) 

b)      całe zamówienie - 31 lipca 2017 r. (podpisanie końcowego protokołu odbioru)


Warunki płatności: Płatność tytułem wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 
  

 

                                                                                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                                                                                                 /-/ Mariusz Roga

 

 
 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ GKK.272.5.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.