Przetargi nieograniczone

informacja o odrzuceniu oferty dot. GKK.272.3.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lok

 

Słupca, 26 kwietnia 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.3.2017

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.3.2017 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo"

 

INFORMACJA
O ODRZUCENIU OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr referencyjnym GKK.272.3.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo" została odrzucona oferta Wykonawcy:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z. O. O. z siedzibą w Koszalinie; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Ww. oferta Wykonawcy została odrzucona z niniejszego postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b) u.Pzp, zgodnie z którym odrzuca się ofertę, jeśli „wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium".

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Dnia 14.04.2017 r. (wpływ oferty o godz. 8.55) Wykonawca - OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z. O. O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin - złożył ofertę przetargową na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo" (nr referencyjny GKK.272.3.2017).

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żądał, zgodnie z art. 45 ust. 2 u.Pzp,  wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy)  i miało ono zostać wniesione do 14.04.2017 r. do godz. 10:00. Katalog dopuszczalnych form wniesienia wadium określa art. 45 ust. 6 u.Pzp, wśród nich jest pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 1) u.Pzp). Zarówno Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział XIV. pkt 4 i pkt 5), jak i ogłoszenie o zamówieniu nr 60611-2017 z dnia 06.04.2017 r. (sekcja IV. 1.2) precyzyjnie określały termin wniesienia wadium w formie pieniądza wskazując, że wniesione musi ono zostać na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w terminie składania ofert. Warunek ten był dla ww. Wykonawcy wiążący. Z dokumentu bankowego wynika, iż kwota wadium wpłacona przez niniejszego uczestnika postępowania została zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu 18.04.2017 r. o godz. 11:28:56, a zatem po upływie terminu (godzinie) składania ofert.
W ten sposób Wykonawca nie wniósł skutecznie wadium celem zabezpieczenia swojej oferty.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 u.Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert - analogicznie, nie jest możliwe wniesienie wadium po upływie tego terminu. Wadium nie stanowi treści oferty ani też nie należy do katalogu dokumentów, które można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 u.Pzp  lub wyjaśnić zgodnie z art. 26 ust. 4 u.Pzp. Wykonawca dołączył do swojej oferty dokument potwierdzenia wykonania operacji bankowej (dyspozycji przelewu), nie stanowi to jednak dowodu wniesienia wadium. Dowodem takim może być, tylko i wyłącznie, pokwitowanie przelewu tej kwoty przez bank Zamawiającego. W przypadku, gdy uznanie rachunku bankowego w drodze zaksięgowania kwoty wadium nastąpiło po upływie terminu (godzinie) otwarcia ofert należy uznać, że wadium nie zostało wniesione (skutecznie wpłacone).

Pojęcie „wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert" w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu przelewem zostało doprecyzowane przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która podkreśla, że dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego, należną kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia, gdyż przepisy u.Pzp w tym zakresie nie wiążą żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium (m.in. sygn. akt: KIO 2796/11). Dodatkowo wskazuje się, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem "wpłacać na rachunek" jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 u.Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty (sygn. akt: KIO 1766/12). Istotne jest więc, aby Zamawiający już od chwili składania ofert mógł skutecznie rozporządzać zabezpieczeniem wadialnym i ewentualnie zaspokoić z niego swoje roszczenia wynikające z przepisów. Wadium bowiem „stanowi finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego przed ogólnie pojętym nierzetelnym wykonawcą. Z uwagi na powyższe kwestia oceny skuteczności wniesienia wadium musi być dokonywana rygorystycznie (...)" (sygn. akt: KIO 368/15). Co więcej, wskazuje się wprost, że termin wniesienia wadium to nie tylko data dzienna, ale także godzina i minuta: Termin "wniesienie" - zgodnie z art. 45 u.Pzp - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta) (sygn. akt: KIO/UZP 1411/09). Należy w tym miejscu również wyraźnie podkreślić, iż to „Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert" (sygn. akt: KIO 1766/12).

Wobec powyższego, Zamawiający jest zobligowany, na podstawie postanowień art. 89 ust. 1 pkt 7b) u.Pzp do odrzucenia oferty Wykonawcy - OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z. O. O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin - złożonej w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na mocy art. 180 ust. 2 pkt. 4) u.Pzp przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

                                                                      

STAROSTA


/-/ Mariusz Roga

    

Otrzymują:

1.     Wykonawcy wg rozdzielnika:

a)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. Poznańska 15A,
62-400 Słupca,

b)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno,

c)     OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

d)    OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."; ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,

e)     GEOPROFIL Sp. z o.o.; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

2.     aa.

Informacja o odrzuceniu oferty w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.