Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.2.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualiza

Słupca, 21 kwietnia 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.2.2017

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 24 obrębów gminy Ostrowite", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.2.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 24 obrębów gminy Ostrowite", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.2.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Kancelaria Geodezyjna-Prawna „GEO-LEX" Józef Starczyński z siedzibą w Koninie; ul. Piłsudskiego 8/17, 62-500 Konin  oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 197 200,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości .....% tzn. /na podstawie art. 113 ustawy o VAT, podmiot zwolniony z VAT/ ..... PLN; razem brutto: 197 200,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) oraz udzielającego 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.


UZASADNIENIE WYBORU:
oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe złożone oferty:

1)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno,

2)   OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

3)   OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o.", ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,

4)   GEOTACH Piotr Wiśniewski; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

Kancelaria Geodezyjna-Prawna „GEO-LEX" Józef Starczyński ul. Piłsudskiego 8/17 62-500 Konin

60,00

40,00

100,00

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka
będący wspólnikami spółki cywilnej:
GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

42,28

40,00

82,28

3.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

32,96

40,00

72,96

4.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."
 ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

43,73

40,00

83,73

5.

GEOTACH Piotr Wiśniewski
ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz

42,41

40,00

82,41

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 27.04.2017 r.

 

 

STAROSTA

 

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)    Kancelaria Geodezyjna-Prawna „GEO-LEX" Józef Starczyński; ul. Piłsudskiego 8/17, 62-500 Konin,

b)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka;
ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno,

c)    OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O.,
ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

d)    OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."; ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,

e)    GEOTACH Piotr Wiśniewski; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz.

2.     aa.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.2.2017 w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.