Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcie dot. GKK.272.3.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, dzia

Słupca, 18 kwietnia 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.3.2017

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.3.2017 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo"

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 14.04.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.3.2017 na:

 

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków
dla gminy Orchowo"

 

Do dnia 14.04.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 195.000,00 zł (brutto) - słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 14.04.2017 r., godz. 8.40)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Artur Kuchowicz
i Robert Nadgrodkiewicz
będący wspólnikami spółki cywilnej BIURO GEODEZJI s.c. ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca

 

 

Oferują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 147.600,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 33.948,00 PLN, razem brutto 181.548,00 PLN słownie brutto: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty: 14.04.2017 r., godz. 8.25)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

 

Oferują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 140.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 32.200,00 PLN, razem brutto 172.200,00 PLN słownie brutto: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty: 14.04.2017 r., godz. 8.55)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 157.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 36.110,00 PLN, razem brutto 193.000,00 PLN słownie brutto: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty: 13.04.2017 r., godz. 11.00)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."; ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 154.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 35.420,00 PLN, razem brutto 189.420,00 PLN słownie brutto: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

  • Oferta nr 5 (wpływ oferty w 13.04.2017 r. o godz. 14.00)

GEOPROFIL Sp. z o.o.; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 175.890,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. /Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT - art. 113 ustawy o VAT/, razem brutto 175.890,00 PLN słownie brutto: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy.

Udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do GKK.272.3.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

02.10.2017 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

09.10.2017 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

17.10.2017 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ GKK.272.3.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert GKK.272.3.2017 w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.