Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.1.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizac

 

 

 

Słupca, 13 kwietnia 2017 r.

 

 

STAROSTA SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.1.2017


  WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Zagórów", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2017

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Zagórów", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Artura Kuchowicza i Roberta Nadgrodkiewicza będących wspólnikami spółki cywilnej BIURO GEODEZJI s.c. ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca oferujących realizację przedmiotu zamówienia za 275.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 63.250,00 PLN; razem brutto: 338.250,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) oraz udzielającego 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

 


UZASADNIENIE WYBORU:
oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe złożone oferty:

1)   GEOTACH PIOTR WIŚNIEWSKI; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz,

2)   GEOPIL USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE ANNA BRENK; ul. Karpacka 43b/17, 85-164 Bydgoszcz,

3)   OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

4)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt. w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

GEOTACH PIOTR WIŚNIEWSKI;
ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz

47,43

40,00

87,43

2.

GEOPIL USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE ANNA BRENK;
ul. Karpacka 43b/17, 85-164 Bydgoszcz

41,46

40,00

81,46

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia Artur Kuchowicz
i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej BIURO GEODEZJI s.c. ul. 21 Stycznia 19,
62-400 Słupca

 

60,00

 

 

40,00

 

100,00

4.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O.,
 ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

47,41

40,00

87,41

5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej
GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki
& Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

 

58,10

 

 

40,00

 

 

98,10

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 19.04.2017 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

   

Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)       GEOTACH PIOTR WIŚNIEWSKI; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz,

b)      GEOPIL USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE ANNA BRENK; ul. Karpacka 43b/17,
85-164 Bydgoszcz,

c)       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej BIURO GEODEZJI s.c. ul. 21 Stycznia 19,
62-400 Słupca

d)      OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O.,
ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

e)       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka;
ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

2.     aa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.1.2017.