Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.3.2017 "Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

 

 Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
w obszarze B

 

Słupca, 07.04.2017 r.

 

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2017 na: „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 06.04.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2017 na:

 

„Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

 

Do dnia 06.04.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 232 031,53 zł (brutto) - słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty w 31.03.2017 r. o godz. 12 : 05)

LIFTPROJEKT inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 269 000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 61 870,00 PLN, razem brutto 330 870,00 PLN słownie: trzysta trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/00 PLN brutto.

Udziela 62 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) /min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty w 06.04.2017 r. o godz. 08 : 50)

Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
ul. św. Antoniego 18 lok 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 200 059,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 46 013,57 PLN, razem brutto 246 072,57 PLN słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 57/00 PLN brutto.

Udziela 84 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) /min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty w 06.04.2017 r. o godz. 08 : 55)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Włodzimierz Borowski i Zbigniew Borowski będący wspólnikami spółki cywilnej; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy; ul. Dojazdowa 19,
62-410 Zagórów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 179 828,16 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 41 360,48 PLN, razem brutto 221 188,64 PLN słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 64/00 PLN brutto.

Udziela 72 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) /min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty w 06.04.2017 r. o godz. 09 : 30)

Anbud Firma budowlana A. Kuźma
ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 191 212,80 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 43 978,94 PLN, razem brutto 235 191,74 PLN słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/00 PLN brutto.

Udziela 61 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały) /min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ OR.272.3.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

2.    Zakończenie realizacji:

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 3 m-cy od dnia przekazania placu budowy, jednakże nie później niż do 30 sierpnia 2017 r.,

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 14 września 2017 r.

UWAGA!!! Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest możliwe wyłącznie po rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Koszty związane z rejestracją windy w UDT ponosi Wykonawca.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót budowlanych, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Ponadto, rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców (jeśli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem) o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ OR.272.3.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. / Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.3.2017 w formacie pdf są dostępne w tym miejscu.