Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. OR.272.3.2017 "Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 45923-2017 z dnia 17-03-2017 - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie". /Zadanie dofinansowane jest ze środ...
Termin składania ofert/wniosków: 04-04-2017


Ogłoszenie nr 56359 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 45923
Data: 17/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04.04.2017 r., do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.04.2017 r., do godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04/04/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/04/2017, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 04.04.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2017 „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie" Nie otwierać przed 04.04.2017 r. godz. 10:30 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek
W ogłoszeniu powinno być: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 06.04.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.3.2017 „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie" Nie otwierać przed 06.04.2017 r. godz. 10:30 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.