Przetargi nieograniczone

modyfikacja SIWZ OR.272.3.2017 "Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

   Zadanie dofinansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
 
w obszarze B

 

 

Słupca, dn. 31.03.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL.POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2017

   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Strzałkowie
" (nr OR.272.3.2017)

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą
„p. z. p.", zmienia się treść SIWZ OR.272.3.2017 „Zakup, dostawa i montaż windy
wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie"
w ten sposób, że:  

załącznik nr 10 „dokumentacja projektowa" uzupełnia się o dokument „Dokumentacja projektowa - wytyczne dotyczące windy" w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszej modyfikacji.  

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy „p. z .p." Zamawiający zmienia termin  składania ofert na 6 kwietnia 2017 r. godz. 10.00, publiczne otwarcie ofert będzie mieć miejsce 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30.  

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Z poważaniem 

/-/ Mariusz Roga

                         

w załączeniu:

- załącznik nr 10 „Dokumentacja projektowa - wytyczne dotyczące windy".

Modyfikacja treści SIWZ OR.272.3.2017 w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.