Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

Słupca, dn. 02.03.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.2.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej
w Strzałkowie"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(nr OR.272.2.2017)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

 

W Kosztorysie Ofertowym na stronie 1, w dziale: Przebudowa drogi powiatowej nr 3071P - budowa na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie, w punkcie 03.00.00 odwodnienie korpusu drogowego,
w podpunkcie 23 podano: „wykonanie przykanalików PEHD fi150 SN-8 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej". W podpunkcie 24 podano: „wykonanie kolektora PEHD fi 200 SN-8 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej".

 

- Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury
z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane
wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców-poliolefin.

Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH".

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur.
A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

 

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do  budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP?)."

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do wykonania przykanalików oraz kolektora rur karbowanych PP, jednakże należy zastosować rury o sztywności obwodowej 8kN/m2 (SN8).

 

w/z STAROSTY

Szymon Grzywiński

Wicestarosta