Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. OR.272.8.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo"

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 371563-2016 z dnia 21-12-2016 - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo." Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00...
Termin składania ofert/wniosków: 10-01-2017


Ogłoszenie nr 18126 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 371563
Data: 21/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 0
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: 0
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2014. Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

  z up. STAROSTY

/-/ Henryk Kuźniak

Kierownik

Wydziału Organizacyjnego

i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.