Przetargi nieograniczone

informacje z sesji otwarcia ofert dot. OR. "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo"

 

 

 

Słupca, dn. 11.01.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2016

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2016 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo"

INFORMACJE Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą p. z. p.", Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 10.01.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2016 na:

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo"

 

Do dnia 10.01.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1.782.191,63 zł (brutto) - słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 953.041,99 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 219.199,66 zł, razem brutto 1.172.241,65 zł, słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy brutto.

Udziela 84 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).

Termin wykonania zamówienia:

1) rozpoczęcie realizacji: 01.04.2017 r.

2) wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru) - 30.09.2017 r.

3) odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót - 20.10.2017 r.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót, przelewem w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury.

Gwarancja: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2: Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 867.224,57 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 199.461,65 zł, razem brutto 1.066.686,22 zł, słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze brutto.

Udziela 83 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).

Termin wykonania zamówienia:

1) rozpoczęcie realizacji: 01.04.2017 r.

2) wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru) - 30.09.2017 r.

3) odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót - 20.10.2017 r.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót, przelewem w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury.

Gwarancja: na okres trwania rękojmi.

Ponadto Zamawiający przypomina, że z zgodnie art. 24 ust. 11 „ustawy p. z. p." Wykonawca
ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „ustawy p. z. p."; wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Tekst informacji z otwarcia ofert w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.