Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.7.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrows

 

Słupca, dnia 18.11.2016 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

      .........................................

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr post.: OR.272.7.2016                                  

                                       

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2016 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie "

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.)
ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18.11.2016 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu
 do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Zawiadomienie o unieważnieniu w formacie pdf.