Przetargi nieograniczone

informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3017P - budowa chodnika na ul. Ostrowsk

 

Słupca, dn. 28.10.2016 r.

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2016

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2016 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

W dniu 28.10.2016 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2016 na:

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika
na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

Do dnia 28.10.2016 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 143.240,00 zł (brutto) - słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. , ul. Zofii Urbanowskiej 8,
    62-500 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 175.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 40.250,00 PLN, razem brutto 215.250,00 PLN słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych 00/00 PLN brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na roboty budowlane (materiały i robocizna).

 

w/z STAROSTY

Szymon Grzywiński 

Wicestarosta

 

Informacja z otwarcia ofert OR.272.6.2016 w formie pdf.