Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

Słupca, dn. 25.10.2016 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                        (Pieczęć Zamawiającego)

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2016)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

 

W Kosztorysie Ofertowym w wyliczeniu elementów rozliczeniowych, w rozdziale 01.00.00 roboty przygotowawcze, w podpunkcie 01.02.04-10 „przepusty pod zjazdem i skrzyżowaniem z rur PEHD
fi 300" oraz w rozdziale 03.00.00 odwodnienie korpusu drogowego 03.02.01 w podpunkcie 23: „wykonanie przykanalików PEHD fi150 SN-8kN/m2" i w podpunkcie 24: „wykonanie kolektora PEHD fi 200 SN-8kN/m2".

„Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustu są:

rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane".

- Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury
z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane
wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców-poliolefin.

Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r., opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH".

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur.
A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do  budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP?)."

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania do budowy przepustów pod zjazdami rury karbowane PP, jednakże należy zastosować rury o sztywności obwodowej 8kN/m2 (SN8).

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.6.2016 w formacie pdf.