Przetargi nieograniczone

modyfikacja SIWZ dot. OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

Słupca, dn. 19.10.2016 r.

 POWIAT SŁUPECKI

 ul. Poznańska 20

 62-400 Słupca

.......................................................                                                                                               (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2016

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR..272.6.2016)

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.6.2016 „Roboty budowlane dotyczące drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie" w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

1.      W rozdziale II SIWZ skreśla się ust. 9.

2.      W rozdziale II SIWZ dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu: „Zgodnie z art. 29
ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające
na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę/Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

3.      W rozdziale II SIWZ dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu: „W związku
z obowiązkiem Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
nr 11 do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)      Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy
z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się
on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób,
by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 11 SIWZ
(§1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę;

b)      w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
w rozdziale II ust. 11 SIWZ (§1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy
za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)      brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę
za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.      W załączniku nr 7 do SIWZ „wzór umowy" § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie tożsame
z przywołanym powyżej brzmieniem SIWZ rozdział II ust. 11.

5.      W załączniku nr 7 do SIWZ „wzór umowy" w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu tożsamym     z przywołanym powyżej brzemieniem SIWZ rozdział II ust. 12.

6.      W załączniku  nr 7 do SIWZ "wzór umowy" § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin realizacji: 

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru)  do 20 grudnia 2016 roku.

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót do 28 grudnia 2016 roku."

7.      W załączniku nr 7 do SIWZ „wzór umowy" w §10 ust. 2 dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu: „zobowiązanie Podwykonawcy do zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5) i 6)".

8.      W załączniku nr 7 do SIWZ „wzór umowy" § 12 ust. 1 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: „w przypadkach określonych w  § 1 ust 5 i ust. 6".

9.      Zmienia się treść załącznika 11 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie określone w załączeniu do niniejszej modyfikacji SIWZ.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

   

Z poważaniem          

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

                           

w załączeniu:

- załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy" w brzmieniu po modyfikacji z dnia 19.10.2016 r.

- załącznik nr 11 do SIWZ „Oświadczenie w sprawie zatrudnienia" w brzmieniu
po modyfikacji z dnia 19.10.2016 r.

 

 

modyfikacja SIWZ OR.272.6.2016 w formacie pdf