Przetargi nieograniczone

Wyjaśnienie (nr 2) treści SIWZ OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dnia 11 sierpnia 2016 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

..............................................

(pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy.: OR.272.5.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.        Czy Zamawiający posiada WZiZT dla planowanej rozbudowy?

2.        Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia projektowanej rozbudowy do sieci miejskich?

3.        Czy Zamawiający posiada aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych?

4.        Czy Zamawiający posiada badania gruntowe dla projektowanej rozbudowy?

5.        Czy możliwe jest opracowanie i uzgodnienie proponowanej funkcji szpitala do 31.01.2016 w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego?

6.        Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za „...aktualizację kosztorysów i dokumentacji wykonawczej..."?

7.         Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za „...ocenę różnych kosztorysów ofertowych materiałów i urządzeń równoważnych w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji rozbudowy SP ZOZ w Słupcy..."?

8.        Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji rozbudowy SP ZOZ w Słupcy?

9.        Czy Zamawiający przewiduje modernizacje źródła ciepła dla szpitala? Jakie są źródła ciepła i kto jest ich dysponentem?

10.    Czy na terenie szpitala istnieje agregat prądotwórczy, umożliwiający zasilanie rezerwowe szpitala?

 

Kompletne wyjaśnienie treści SIWZ znajduje się w tym miejscu.