Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia GKK.2601.3.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 160643-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupca

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 2 obrębów gminy Słupca....

Termin składania ofert: 2016-08-16


Numer ogłoszenia: 168501 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160643 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starosta Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, fax. 063 2758669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
  • W ogłoszeniu jest: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 1. b. Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja.
  • W ogłoszeniu powinno być: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 1. b. Maksymalny okres gwarancji na wykonane usługi przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga