Przetargi nieograniczone

Modyfikacja treści SIWZ OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"


Słupca, dn. 28 lipca 2016 roku
Powiat Słupecki
Ul. Poznańska 20
62-400 Słupca
(Pieczęć Zamawiającego)

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2016


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”
Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zmienia się treść SIWZ OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy” w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:
  1. w rozdziale XII ust. 5 SIWZ zdanie: „Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji na roboty budowlane, do którego On się zobowiązuje” zastępuje się zdaniem: „Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać okres rękojmi na wykonane prace projektowe, do którego On się zobowiązuje”;
  2. w rozdziale XIII ust.1 lit. b) zdania: „Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu gwarancji, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia” zastępuje się zdaniami: „Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi na wykonane prace projektowe będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu rękojmi, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace projektowe”;
  3. w Załączniku nr 1 do SIWZ OR.272.5.2016 „formularz ofertowy” ust. 9 lit. b) dodaje się zapis:

•    „projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

................................................................
             (Imię i Nazwisko)

..............................        .........................................

        (tel.)                                     (e-mail)”;


      4.Załącznik nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy” otrzymuje brzmienie określone w załączeniu.

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.


STAROSTA
/-/ Mariusz Roga
Załączniki:
1)    SIWZ OR.272.5.2016 w brzmieniu po modyfikacji.
2)    Załącznik nr 1 do SIWZ OR.272.5.2016 „formularz ofertowy” w brzmieniu po modyfikacji.
3)    Załącznik nr 8 SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy” w brzmieniu po modyfikacji.