Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.5.2016. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,

  . . .

Kompletny tekst SIWZ OR.272.5.2016

Załączniki nr 1-7 do SIWZ OR.272.5.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 

Załącznik nr 9 do SIWZ OR.272.5.2016