Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.3.2016 na: "Prace remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi s

Słupca, dn. 11.07.2016 roku

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2016

 
 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2016 na: „Prace remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi sali gimnastycznej"

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2016 „Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi sali gimnastycznej", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Włodzimierz Borowski i Zbigniew Borowski - wspólnicy spółki cywilnej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy, ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów; oferujących realizację przedmiotu zamówienia za 109 707,51 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 25 232,73 PLN; razem brutto: 134 940,24 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 24/100 PLN brutto) oraz udzielających 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

Pozostałe złożone oferty:

-------

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA

Liczba pkt. w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE PRACE BUDOWLANE (materiały i robocizna)

RAZEM

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c.
Włodzimierz i Zbigniew Borowscy ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów

95,00

5,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) uPzp „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

                                                                  

                                                                                                         Z poważaniem

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga