Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.2.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacj

 

 

 Słupca, dn. 06.07.2016 r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2016
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 11 obrębów gminy Słupca", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Kancelaria Geodezyjno-Prawna GEO-LEX Józef Starczyński ul. Piłsudskiego 8/17, 62-504 Konin, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 87.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy), /wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT/ oraz oferującego 120 m-cy gwarancji
na wykonane usługi.  

  .  .  . 

Kompletna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w tym miejscu.