Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. OR.272.3.2016 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi sali gimnastycznej"

Nr sprawy: OR.272.3.2016

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 „Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

- prace remontowe podłogi sali gimnastycznej"

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.3.2016. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,
a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

3.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

4.    Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

5.    Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie
dla nich wiążąca.      

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.      Przedmiotem zamówienia są: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi
sali gimnastycznej"

 . . .

Kompletny tekst SIWZ OR.272.3.2016 znajduje się tutaj. 

Załączniki nr 1-8 do SIWZ OR.272.3.2016 

Załącznik nr 9 do SIWZ OR.272.3.2016

Załącznik nr 10 do SIWZ OR.272.3.2016 

Załącznik nr 11 do SIWZ OR.272.3.2016

Załącznik nr 11 cd do SIWZ OR.272.3.2016

Załącznik nr 11 cd do SIWZ OR.272.3.2016

Załącznik nr 11 cd do SIWZ OR.272.3.2016 

Załącznik nr 11 cd do SIWZ OR.272.3.2016

Załącznik nr 11 cd do SIWZ OR.272.3.2016