Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. OR.272.2.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dl

 

 Nr sprawy: OR.272.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków,
lokali, działek i użytków dla 11 obrębów gminy Słupca"

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
STAROSTA SŁUPECKI - MARIUSZ ROGA
Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
Telefon: 63 275-86-00, Telefaks: 63 275-86-69
Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl
Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30
NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.2.2016. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą". Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym
w postępowaniu.
4. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia,
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

. . . 

Kompletny tekst SIWZ OR.272.2.2016 znajduje się tutaj

Warunki techniczne - załącznik nr 1 do SIWZ OR.272.2.2016 

Załączniki nr 2-9 do SIWZ OR.272.2.2016