Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR. 272.1.2016 r. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku" w zakres

 

 

Słupca, dn. 5 maja 2016 roku

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                                           (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2016

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

 Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2016 na: „Realizacja programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie Części 1
(Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2016 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku", jako najkorzystniejszą w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia (Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „ECO - POL" sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu: ul. Dworcowa 9,
86-120 Pruszcz; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę jednostkową: demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest: 0,38 złotych netto (słownie: zero złotych i trzydzieści osiem groszy), plus podatek VAT w wysokości 8% tj. 0,03 złotych; razem 0,41 złotych brutto (słownie: zero złotych i czterdzieści jeden groszy) oraz oferującego przedkładanie protokołów odbioru technicznego dot. ilości zdemontowanych i odebranych wyrobów zawierających azbest w terminie do 7 dni kalendarzowych po każdym miesiącu obowiązywania umowy.

 UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

  Pozostałe złożone oferty:

1)     EKO 24 Barbara Plewko; ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno,

2)     EKO - MIX Konstanty Spurek; ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,

3)     P.P.H.U. „eko-grunt" Wojciech Wieczorek; ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko - Biała, 

4)     PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.; Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

5)     ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o. o.; Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,

6)     RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski; ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź,

7)     AM Trans Progres Sp. z o. o.; ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,

8)     Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium
CENA

 

Liczba pkt.
w kryterium

SPOSÓB WYKAZANIA ILOŚCI ZDEMONTOWANYCH
I ODEBRANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Razem

1.

EKO 24 Barbara Plewko

ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno

87,76

3,00

90,76

2.

EKO - MIX Konstanty Spurek

ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław

75,22

3,00

78,22

3.

P.P.H.U. „eko-grunt"
Wojciech Wieczorek
ul. Goleszowska 15/20
43-300 Bielsko - Biała

57,69

3,00

60,69

4.

PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.
Zgórsko, ul. Leśna 48
26-052 Nowiny

72,27

3,00

75,27

5.

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o. o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

70,88

3,00

73,88

6.

RENOVO S.C.
Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Studzińskiego 48 m. 8
91-498 Łódź

81,91

3,00

84,91

7.

„ECO - POL" sp. z o. o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

97,00

3,00

100,00

8.

AM Trans Progres Sp. z o. o.
ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań

62,47

3,00

65,47

9.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO"
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

-----

-------

WYKONAWCA WYKLUCZONY

 

 OFERTA ODRZUCONA

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 11.05.2016 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                STAROSTA
 /-/ Mariusz Roga